ផ្តល់ការព្រឹក្សាទាក់ទងនឹងការនាំចូលរថយន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិក​​និង ផ្ដល់ជូន Auto Check សំរាប់អតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃ ផ្តល់ជូន License​ និង Website សំខាន់ៗ សំរាប់ការទិញរថយន្ត សេវាដឹកជញ្ជូនរថយន្តពីបរទេស​ សេវាកម្មរហ័ស សុវត្តិភាពខ្ពស់ និង តំលៃសមរម្យ។

      JOINTS US: